• اطلاعات کافی
  • درستی مشخصات
  • جامع بودن
  • همکاری مناسب
  • مفید بودن راهنمایی
۵